...

Centre d’Atenció Integral a Barcelona

El projecte contempla la execució d’un edifici de dues plantes més coberta amb un semisoterrani destinat a ser un Centre d’Atenció Integral (CAI) amb zones d’atenció al públic i zones privades pels professionals.

El nou CAI LA MARINA esdevé una de les accions de millora de les prestacions socials previstes al Pla de Barris de la Marina per tal de donar resposta a la gran demanda de recursos que precisa el barri amb major risc d’exclusió social de la ciutat de Barcelona.

L’edifici ha estat dissenyat i s’està construint atenent als més exigents criteris de sostenibilitat i respecte amb el medi ambient amb l’objectiu d’acreditar la certificació LEED Platinum.

En aquest context s’ha prioritzat l’ús de solucions de màxima eficiència energètica en quant a les instal·lacions, destacant la instal·lació de plaques fotovoltaiques i la reutilització de l’aigua de pluja per al reg automàtic de la coberta verda.

D’altra banda, s’han emprat materials sostenibles com la fusta tant en els tancaments de façana com en les fusteries interiors. Els elements de fusta han estat dissenyats en col·laboració amb el nostre departament tècnic i executats per FUSTÈNCIA, empresa del grup empresarial GRUAS.

L’actuació contempla també la urbanització dels entorns dels Jardins de Cal Sèbio per tal d’integrar els itineraris naturals amb els accessos al nou edifici.

Les obres es van adjudicar al maig de 2021, i tenen prevista la finalització a finals d’abril de 2023, amb un pressupost de 3.637.560€ iva exclòs.

Renders: miba architects

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.