Eixos Verds de Barcelona

El programa Superilles impulsat per l’Ajuntament de Barcelona vol instaurar una nova forma d’organització de la ciutat, invertint l’actual distribució de l’espai públic entre vehicles i persones. La idea central és prioritzar al ciutadà amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals i de qualitat de vida de la ciutat.

Dins d’aquest programa destaca la implantació dels Nous Eixos Verds al Districte de l’Eixample, caracteritzats per ser carrers amb prioritat de vianants compartida amb altres mitjans de transport, limitació de la velocitat de circulació de vehicles a 10Km/h i la generació de nous espais d’estada, passeig i jocs infantils.

GRUAS CONSTRUCTORA ha estat l’encarregada de la transformació de l’Eix Verd del carrer Girona, entre el carrer Aragó i l’avinguda Diagonal. Les obres, adjudicades per un import de 3.236.364€ iva exclòs, es van iniciar durant el mes d’agost i tenen una durada prevista de 8,5 mesos.

El projecte contempla la reurbanització d’un àmbit de més de 8.900m2 en plataforma única incloent l’execució de nous embornals, noves instal·lacions d’enllumenat i fibra òptica municipal així com el desplegament d’una nova xarxa d’aigua freàtica per al reg.

Per tal de dotar a les noves zones d’estada i passeig de les condicions ambientals adequades al clima mediterrani s’alterna la plantació de nou arbrat amb la presència d’arbrat existent de diferent port. S’ha preservat la major part de l’arbrat existent millorant les seves condicions de creixement a través de l’eixamplament de parterres i la millora del subsòl gràcies a l’execució d’un sòl estructural que permet un millor creixement de les arrels.

Com a tret característic d’aquest tram cal remarcar la reutilització de la llamborda granítica que es va trobar sota el paviment asfàltic. Amb l’objectiu de garantir les millors condicions d’accessibilitat per a tots els usuaris, s’han mecanitzat manualment les llambordes recuperades permetent l’execució de nous paviments que no suposin cap barrera arquitectònica.

Menció especial mereix la troballa arqueològica que s’ha produït durant l’execució de les obres en el tram comprès entre els carrers Mallorca i Diagonal. En aquest àmbit han aflorat els murs d’una antiga masia dels segles XVI i XVII, utilitzada molt probablement com a caserna durant algun conflicte bèl·lic i on destaca la presència d’un soterrani en bon estat de conservació en el que han aparegut bales de canó i restes de porcellana xinesa.