...

Parc de la Canòpia

Finalitzades les obres de condicionament provisional de l’entorn de la Plaça de les Glòries, la qual acollirà el futur Parc de la Canòpia. Amb aquesta intervenció, s’aconsegueix millorar la mobilitat per als vianants, bicicletes i transport urbà en el tram de Gran Via que va de Glòries a la Rambla del Poblenou, el qual ha quedat alliberat amb l’obertura del Túnel de Glòries.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.