...

INAUGURACIÓ CAI LA MARINA

El passat 28 de març vam inaugurar el Centre d’Atenció Integral (CAI) de la Marina, situada als Jardins de Cal Sèbio, en un acte al qual va acudir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Amb una superfície total de 1.593,57 m₂, es segueixen els criteris de sostenibilitat en tot el cicle de vida de l’edificació, utilitzant elements que redueixen l’impacte ambiental i una coberta verda que redueix significativament els residus i les emissions de CO₂. A més, la volumetria i distribució interior, permet la ventilació creuada i la il·luminació natural, reduint la demanda energètica.

El CAI acollirà fins a vuit serveis municipals, entre els quals es troben el Centre de Serveis Socials La Marina, un Punt d’Informació i Atenció a les Dones, el Servei d’Atenció Domiciliària i un Punt d’Assessorament Energètic.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.