...

EIX VERD DEL CARRER GIRONA

Les obres del carrer Girona de Barcelona, entre l’avinguda Diagonal i el carrer Aragó, han estat finalitzades. Aquesta transformació ha format part del projecte “Superilla”, el qual prioritza les zones d’estança i més verdes, permetent desplaçar-se i passejar amb comoditat, confort i seguretat, a més de reduir la contaminació ambiental i acústica.

Soterrades per l’asfalt, s’han trobat velles llambordes granítiques de la ciutat que s’han volgut reutilitzar, tallant-les perquè quedin llises i tractant-les perquè no rellisquin. També s’ha renovat el clavegueram, l’enllumenat i la fibra òptica municipal, així com la plantació de nous arbres i la preservació dels anteriors.

Cal destacar la troballa d’una antiga masia del segle XV o XVI, en la qual es van trobar restes de porcellana xinesa, en el que avui en dia es coneix com l’Eixample.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.