noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL

Totes les persones treballadores tenen dret a ser tractades amb dignitat, a què es respecte la seua integritat moral i a la no discriminació. Per a que l’entorn laboral garanteixi aquests drets, GRUAS CONSTRUCTORA es compromet a crear un entorn laboral on es respectin la dignitat i la llibertat sexual de totes les persones que treballen a GRUAS CONSTRUCTORA.

Per aquest motiu, GRUAS CONSTRUCTORA assumeix que les actituds d’assetjament suposen una vulneració a la dignitat dels treballadors i les treballadores i, per tant, no permetrà ni tolerarà l’assetjament a la treball.

En cas de produir l’assetjament, quedarà garantida l’ajuda a la persona mitjançant el procediment que aquí es regula, i es posaran els mitjans necessaris perquè aquesta situació no es torni a repetir.

Amb aquest protocol es pretén regular la problemàtica de l’assetjament sexual en l’entorn laboral establint un procediment. Amb aquest procediment s’intentaran prevenir, mitjançant la formació, la responsabilitat i la informació, aquestes situacions i, en el cas que es produeixi la situació, donar una ràpida resposta a les reclamacions d’aquest àmbit, sempre amb les degudes garanties, dins el marc de les normes constitucionals, laborals i dels drets fonamentals del treball.

PROTOCOL D'ASSETJAMENT SEXUAL
noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

PROTOCOL DE LLENGUATGE NO SEXISTA

Un dels valors que representen a GRUAS CONSTRUCTORA és el nostre compromís amb les persones que formen la nostra plantilla i per tant, amb el principi d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe. Aquest compromís té el seu reflex en les diferents accions positives que estem desenvolupant amb el suport de totes i tots i on, per seguir avançant en aquest camí, una mesura més, ha consistit en el disseny d’un Manual d’Ús de Llenguatge No Sexista i la seva distribució interna. Com és ben sabut, la concepció que tenim del món i, per tant, de les relacions que en ell establim les persones, troben la seva millor expressió -i mai millor dit- en l’ús que fem de la llengua.

A GRUAS CONSTRUCTORA apostem de manera inconfusible per la igualtat i, coherentment, volem fer que la llengua sigui un lloc de trobada i de no discriminació.

PROTOCOL DE LLENGUATGE NO SEXISTA
noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

Pla d’igualtat d’oportunitats de gènere

Gruas Constructora a través del seu Pla d’Igualtat, ha apostat per incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió de l’empresa per tal de garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació de les dones de totes les edats i condicions en tots els àmbits, així com introduir el Principi d’Igualtat d’Oportunitats i Tracte com una màxima de qualitat en la gestió dins de la responsabilitat social corporativa.
Dins de les diverses accions del Pla d’Igualtat de GRUAS CONSTRUCTORA recentment aprovat , hi ha dues accions prioritàries:

  1. Disposar d’un Protocol per la prevenció de situacions d’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe. En aquest protocol s’assenyala el procediment a seguir si un treballador o una treballadora creu que pot estar sent objecte d’assetjament sexual o discriminació per raó de sexe, s’indica com denunciar la situació i a quina persona de referència ha d’acudir.
  2. Disposar d’un Protocol de Llenguatge NO Sexista. En aquest document es donen pautes per utilitzar correctament el llenguatge sense incórrer en un ús discriminatori. Recomanem la lectura d’aquest manual a tota la plantilla, especialment a tot aquell personal amb responsabilitats en l’àmbit de la comunicació.
PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE GÈNERE

Subvenció pel Pla d’Igualtatpla d'igualtat

11 de març de 2016

Llegir més


noticies_cat, noticies_velles_cat, rsc_cat

Xe@c

Xarxa d’Empreses amb Compromís Xe@c

Sessió Formativa ‘Posa’t en valor amb MJ GRUAS’
10 de desembre de 2015

L’empresa constructora MJ Gruas, a través de la seva responsable de Recursos Humans, Marta Escolà i Rosa Cabezas psicòloga i mentora , ha ofert a un grup de 22 persones desocupades (encarregats de la construcció i conductors) la possibilitat de participar en una activitat de dinàmica de grups basada en el mètode ‘Insight discovery’.

Aquesta activitat permet, que parteix de l’autoconeixement, descobrir quines són les potencialitats de cada persona i el que pot aportar a un grup de treball. La idea és que cadascú s’identifiqui amb un color dominant, descobrir les seves qualitats, desenvolupar les seves habilitats, etc.

Per part del SOC aquesta sessió ha comptat amb la participació del Cap del Servei Territorial del SOC a Lleida, el Responsable de l’Àrea de Serveis a l’Empresa de SOC i de les directores i tècniques de les oficines de treball implicades, Lleida i Balaguer, al CIFO de Lleida.