General

Construcció de carreteres

L’empresa compta amb una extensa trajectòria en aquesta especialitat, oferint una àmplia gamma de serveis que abasten: des de l’obra nova amb obertura de traça, obra bàsica amb construcció de terraplens, sub-bases i bases, capes asfàltiques amb tractaments específics a l’ús, paviments de formigons especials i obres de manteniment amb tècniques de reciclatge de paviments asfàltics .

Entre les obres que es desenvolupen en aquesta especialitat s’inclouen:

 • Rutes
 • Autovies
 • Autopistes
 • Aeroports
 • Paviments urbans
 • Obres de manteniment
 • General

  Regs asfàltics

  Si bé aquest tipus de ferm s’està substituint per les mescles bituminoses en calent amb el pas dels anys, se segueix utilitzant a més en la reparació de carreteres existents originàriament construïdes amb aquesta tècnica, en la pavimentació de camins rurals, carrils de serveis paral·lels a vies d’important trànsit i altres accessos de trànsit limitat en volum i en pes.

  Com que no és una barreja fabricada i controlada en central i posteriorment posada en obra, sinó que, la seva característica més important és l’execució “in situ”, la durabilitat d’aquestes obres dependrà en gran mesura, de la qualitat dels materials utilitzats, en la forma d’execució:

 • Control de la temperatura de l’emulsió
 • Exactitud en la dotació en superfície d’àrid
 • Tenint en compte aquests paràmetres i sense oblidar els condicionants climatològics que de vegades impedeixen l’execució d’aquests treballs, així com disposar d’un equip de professionals amb experiència avalada, únicament es podrà realitzar satisfactòriament aquest treball amb uns equips d’execució com els descrits a continuació:

  Gravilladores
  • Trapes de tancament i obertura per variar l’ample d’estès amb accionament pneumàtic, el qual optimitza la rapidesa.
  • Sistema d’extracció de grava des del bolquet amb accionament mecànic proporcional a la velocitat del camió.
  • Calaix de fons per a càrrega manual en operacions de reparació.
  • Capacitat de bolquet de 18 metres cúbics.

  Cisterna i rampa d'emulsió
  • Ample variable hidràulicament entre 2,5 i 5 metres controlats des del camió.
  • Suport informatitzat de dotació superficial, que varia la velocitat de la bomba d’emulsió, i per tant el seu cabal.
  • Ample de rampa establert.

  Aquests equips, juntament amb els equips de compactació proporcionals a les necessitats, componen un equip caracteritzat per la seva elevada producció diària i un alt nivell de control que beneficia la durabilitat de l’obra.

  General

  Tractament Integral de Lixiviats – TIL

  Tractament integral de lixiviats, de la mateixa manera que una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), té l’objectiu d’aconseguir, a partir d’aigües negres o barrejades i mitjançant diferents procediments físics, químics i biotecnològics, una aigua efluent de millors característiques de qualitat i quantitat, prenent com a base certs paràmetres normalitzat.

  En general, les estacions depuradores d’aigües residuals tracten aigua residual local, procedent del consum ciutadà en la seva major part, així com del vessament superficial del drenatge de zones urbanitzades, a més de l’aigua procedent de petites ciutats, mitjançant processos i tractaments més o menys estandarditzats i convencionals. Existeixen també EDARs que es dissenyen i construeixen per a grans empreses, amb tractament especialitzat a l’aigua residual que es general.
  TIL, en canvi, és un sistema nou, expansible mitjançant mòduls, arribant a realitzar una estructura integral i compacta amb tots els avenços tecnològics.

  Ctra. Vall d’Aran (N230), km 14,5 25125 Alguaire (Lleida) Telèfon: 973 756 000 – Fàx: 973 757 067 info@til.org.es

  General

  Àrids Albesa

  Incorporem equips per a la trituració primària, secundària i terciària, classificació, rentat, recuperació d’aigües, captació de pols i totes les variants existents per als diferents tipus de roca a tractar calcàries, granits i altres roques abrasives.
  En Àrids Albesa utiltizem la maquinària adequada per aconseguir el producte que els nostres clients exigeixen.

  Els equips que conformen la planta disposen de certificats de qualitat CE amb compliment de la normativa ambiental vigent.

  Crta. de Menàrguens, km 1,5 25135 Albesa (Lleida) Telèfon: 973 186 742 admin@aridsalbesa.com

  General

  Obres i Asfaltatges Tarraco

  Des dels seus començaments es basa en un equip humà, especialitzat i experimentat en l’activitat que porta a terme l’empresa. Aquesta experiència aporta a l’empresa un ràpid creixement i un alt grau d’especialització i competitivitat que fa d’Obres i Asfaltatges Tarraco una de les empreses de referència en el sector de l’asfalt.

  La millora contínua fa d’Obres i Asfaltatges Tarraco una empresa amb un esperit jove, innovador i responsable per a tots els contractes establerts amb els nostres clients. De la mateixa manera s’afronta el futur amb il·lusió, esperança i amb els mateixos principis d’esforç, responsabilitat, innovació i desitjos de creixement.

  Ctra. Vall d’Aran (N230), km 14,5 25125 Alguaire (Lleida) Telèfon: 977 202 530 admin@oiatarraco.com

  General

  Certificats

  Gruas Constructora compleix amb el comprimís i la responsabilitat que suposa desenvolupar les seves tasques vers els seus clients i, en conseqüència, posa al seu abast tots els recursos necessaris per garantir plenament la fiabilitat dels seus serveis, juntament amb la importància del medi ambient i el respecte al nostre entorn. Per això, l’empresa es compromet fermament en garantir una gestió respectuosa en què totes les seves accions, serveis i productes tinguin el menor impacte en el medi, beneficiant els clients i els propis professionals del sector. El compromís mediambiental és una de les principals premisses de l’empresa

  La direcció de Gruas Constructora defineix una política de Garantia de Qualitat, Protecció i Seguretat i de Respecte Mediambiental amb què es constaten una sèrie d’objectius que compleix amb cura per oferir una major seguretat a tots els clients que deposen en ells la seva confiança.

  Aquests objectius persegueixen consolidar i millorar constantment els serveis i recursos de l’empresa, manifestant la voluntat de Gruas Constructora de ser un referent en el sector.

  Objectius
  • Assegurar la planificació i execució de les activitats i serveis amb total garantia de qualitat i seguretat, per a la satisfacció del client i de la pròpia empresa.
  • Garantir que totes les accions i serveis que Gruas Constructora dugui a terme es desenvolupin assegurant el mínim impacte mediambiental i vetllant per la conservació dels recursos i la seguretat i salut de les persones.
  • Contemplar la protecció i la seguretat de les persones com un dels primers objectius a cobrir a l’hora de realitzar qualsevol activitat o servei.

  Com aconseguir-ho
  • Desenvolupant una política de treball basada en principis de prevenció i no únicament d’actuació.
  • Impulsant sistemes i programes de recerca per a la millora dels productes propis, tant en temàtiques qualitatives, d’avenç tecnològic i d’impacte mediambiental.
  • Promovent constantment la investigació per superar la normativa de Garantia de Qualitat.
  • Establint una relació directa i interactiva amb el client que aporti un servei permanent i un feedback entre ambdues parts per superar-se dia a dia.
  • Vetllant pel correcte compliment, desenvolupament i millora d’aquests objectius.
  • Oferint als clients la tranquil·litat que tots els seus serveis i els productes propis estan subjectes a la normativa vigent i als requisits legals reglamentaris, proporcionant una seguretat integral.
  • Invertint en la recerca de productes de baixa contaminació que produeixin la menor quantitat de residus, contemplant en tot moment la viabilitat del seu reciclatge per contribuir activament al mínim impacte en el medi.
  • Fent de la política mediambiental de l’empresa una eina preventiva i no únicament combativa que persegueixi la superació continuada dels objectius de respecte mediambiental.
  • Difonent i comunicant activament la voluntat de prevenció mediambiental a tots els professionals i treballadors de l’empresa per motivar actituds positives en referència a aquesta política, unint esforços per contribuir en la causa.
  • Cenyint-se estricta i minuciosament al compliment de la legislació que assegura una correcta aplicació dels deures en matèria mediambiental.
  • Mantenint la política mediambiental aquí descrita a contínua avaluació per tal de revisar-la, millorar-la i modificar-la, quan les necessitats de l’empresa canviïn i evolucionin.
  • Preveient tots els mitjans i sistemes necessaris per aconseguir amb èxit aquest primer punt fonamental.
  • Promovent iniciatives que contribueixin a la constant millora de l’actitud dels treballadors cap a la normativa de riscos laborals, perfeccionant el seu comportament i el seu rendiment professional en aquesta àmbit.
  • Ensenyant els drets i deures en matèria de protecció i seguretat laboral, promovent la seva pròpia responsabilitat, subjecta sempre, al compromís i garantia de l’empresa.
  • Aportant els recursos necessaris per garantir que tota la legislació, reglamentació i normativa sobre prevenció de riscos laborals estiguin vigents i que permetin a l’empresa assegurar la protecció i seguretat de tots els seus treballadors.
  • Mantenint la política de protecció i seguretat laboral en contínua avaluació amb el fi de revisar-la, millorar-la i modificar-la, quan les necessitats de l’empresa canviïn i evolucionin.

  Qui ho fa possible
  • Una plantilla altament qualificada, en formació constant per garantir els millors professionals del sector.
  • Un equip especialitzat per realitzar el seguiment i atendre totes les qüestions referents al Sistema de Qualitat.
  • Cap dels processos que du a terme Gruas Constructora queda exempt d’aquesta responsabilitat i per aquest motiu, la direcció de l’empresa destina un equip responsable en Gestió Mediambiental per seguir el seu correcte compliment.
  • Gruas Constructora nomena un departament responsable de la política preventiva de l’organització que destina els recursos pertinents a complir els objectius de protecció i seguretat laboral.

  POLÍTICA DEL SIG
  CERTIFICAT 9001
  CERTIFICAT 14001
  CERTIFICAT 18001
  General

  EDARs

  L’aigua és el fluid universal. Com es fa cada vegada més escas, noves maneres de conservar, reclamar, i utilització fonts no explotades es necessiten amb urgència. Tecnologies de membrana proporcionen un mitjà per assolir cada un d’aquests objectius.

  Gruas Constructora te requisits estrictes per a l’aigua – ja sigui per beure, la generació d’energia o la fabricació d’una àmplia gamma de productes industrials i de consum. La nostra plataforma de tecnologia de processament d’aigua aprofita les tecnologies bàsiques, com les membranes de microfiltració de fibra buida d’alta permeabilitat en sistemes de tractament d’aigua, per satisfer les seves variades i vastes necessitats.

  Gruas Constructora reconeix la complexitat i les implicacions de la gestió eficaç de l’aigua. Tenim una experiència considerable i amplia per ajudar els usuaris d’aigua de tot arreu amb l’eliminació de contaminants i la conservació d’aquest recurs vital.

  General

  Estudiants

  De l’Aula al Lloc de Treball

  La universitat és una etapa molt important de la vida. És una època de ràpids canvis i de creixement personal. Es fan nous amics, i es descobreixen noves llibertats. Per a molts, és la primera experiència de viure fora de casa. Per tenir èxit en els  estudis, s’ha d’establir prioritats  i treballar dur. A mesura que s’adquireix més coneixements, l’autoconfiança creix. No obstant això, cada curs d’estudi té una debilitat inherent no t’exposa als veritables reptes que s’enfrontarà en la seva futura carrera.

  A Gruas Constructora oferim als estudiants universitaris com l’oportunitat d’aconseguir informació valuosa sobre el món del treball. Es pot adquirir nous coneixements, aplicar les seves habilitats i millorar les seves futures oportunitats. A més, es poden beneficiar del nostre suport. I qui sap? Gruas Constructora  podria convertir-se en el seu futur lloc de treball.

  Oferim oportunitats en funció del seus camps d’estudi. De comptabilitat, màrqueting i d’enginyeria qualsevol que sigui el seu camp d’estudi, trobareu un lloc amb nosaltres.

  General

  Professionals

  Buscant el següent pas?

  És vostè un professional amb diversos anys d’experiència en el treball que està a la recerca d’un canvi?

  Gruas Constructora ofereix emocionants oportunitats laborals per a persones motivades que estiguin disposades a assumir la responsabilitat. A Gruas Constructora, el rendiment és el que compta, no la seva capacitat de pujar una escala d’una estreta carrera. Se li donarà una oportunitat de fer realitat les seves idees i demostrar la seva vàlua.

  Hi ha molts camins per triar, independentment de si la seva experiència es basa en la gestió, un camp professional, o enginyeria.

  • Administratius
  • Enginyers i Científics
  • Especialistes de TI
  • Economistes
  • Professionals
  General

  Tecnologia i materials

  Estem compromesos amb la conducció d’un futur permès pels edificis més intel·ligents i sostenibles.

  A través de la innovació i la integració, reunim les tecnologies davanteres de les per millorar l’eficiència en la construcció i l’experiència dels ocupants. Ajuntem tecnologia puntera amb solucions de seguretat avançades.

  Agregats

  En temes de materials proporcionem agregats els quals es classifiquen per grandària de partícula i la coherència. Ells poden subdividir-se en les categories: agregats de pedra natural (sorra i grava) picades i agregats (graveta i pedres triturades). Els agregats estan generalment disponibles en forma d’un producte a granel homogènia. Les característiques del producte estan estandarditzats, per tal de garantir els nivells necessaris de fiabilitat i capacitat de processament.

  Els agregats s’utilitzen en una varietat d’indústries per a una sèrie de propòsits. Ells són un component principal en la producció de formigó i asfalt, però també serveixen com un filtre i material de farciment o com a material principal per a la construcció de carreteres i la construcció de ferrocarrils.

  Asfalt

  El formigó és una barreja d’agregats (aprox. 80%), ciment (aprox. 12%) i aigua. Depenent de l’aplicació desitjada, les característiques del formigó es poden canviar mitjançant l’ús de certs additius.

  Excepte per a l’aigua, cap altra substància al planeta s’utilitza més de formigó. Tots els grans projectes de construcció, ja sigui per túnels o ponts, edificis d’oficines o escoles, utilitzen el formigó d’una manera o una altra. El formigó és generalment lliurat a l’obra per camions de formigó premesclat i s’aboca en formes localment. D’altra banda, el formigó també s’utilitza per a la producció de peces prefabricades de formigó, com ara escales, elements de sostre, o components estructurals.

  L’asfalt consisteix en una barreja de diversos agregats de mida, farcit (pols de roca) i betum (quitrà). S’utilitza principalment en la construcció de vies de trànsit, carreteres, calçades i aparcaments.