...

INAUGURACIÓ DE LES PISCINES DE TORRE-SERONA

El 18 d’agost vam celebrar la inauguració de les piscines de Torre-serona, a la comarca del Segrià. En l’acte, es va destacar la importància de l’espai com a refugi climàtic i de trobada veïnal, minorant el risc de despoblament del petit municipi.

En aquest projecte, s’ha dotat al poble d’un nou vial accessible a la zona esportiva, a banda de la creació de les noves piscines amb vestidors i zona lúdica, prioritzant el respecte màxim a l’entorn i causant el mínim impacte visual a la zona.

Aquest espai permet als habitants de Torre-Serona gaudir d’un nou entorn ple de vegetació i accessible a tota la ciutadania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.